Regulamin szkoleń

Regulamin Szkoleń LondonSAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kamiennej 19. 

Event: Ride a bike – Edukacyjne spotkania dla rowerzystów  

ORGANIZATOR 

Organizatorem szkoleń jest LondonSAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-001) przy ulicy Kamiennej 19, NIP: 677-231-13-64, REGON: 120679728

SZKOLENIA 

LondonSAM Polska sp. z o.o. realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej dostępnej pod adresem: 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym Uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.rideabike.pl oraz działań marketingowo – promocyjnych. 

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.rideabike.pl i dokonanie płatności poprzez partnera płatności bezgotówkowych Przelewy24 lub dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem e-mail lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego i dokonanie płatności w formie przelwu lub gotówką w siedzibie LondonSAM.  

3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu. 

5. LondonSAM Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział LondonSAM Polska sp. z o.o. dla danego szkolenia. 

6. Po dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu ust. 2, następuje kontakt LondonSAM Polska sp. z o.o. z Zainteresowanym, w celu potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii organizacyjnych. 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia i dokonania płatności bezgotówkowej na stronie www.rideabike.pl poprzez portal Przelewy24. lub po uzgodnieniu innej opcji płatności z Uczestnikiem Szkolenia. Oryginał paragonu sprzedaży dostępny jest do odbioru w siedzibie LondonSAM w Krakowie lub w dniu wydarzenia w Michałowicach w dniu 25 maja 2024.  

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krakow@londonsam.pl

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 30 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, wcześniej wpłacone przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi. 

3. Terminem rezygnacji jest data wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o rezygnacji. 

4. Zwroty wpłaconych kwot są realizowane w terminie do 14 dni od dnia przesłania LondonSAM Polska sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.

ZMIANY PROGRAMU SZKOLENIA 

1. LondonSAM Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. 

3. W przypadku odwołania szkolenia przez LondonSAM Polska sp. z o.o., zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie. 

5. LondonSAM Polska sp z o.o. zastrzega sobie w sytuacjach nadzwyczajnych prawo dokonania zmiany osoby prowadzącej szkolenie lub terminu szkolenia o czym poinformuje Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia. 

REKLAMACJE 

1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając LondoSAM Polska sp. z o.o. oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Krakow@londonsam.pl w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest LondonSAM Polska sp. z o.o.. 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników są danymi wykorzystywanymi wyłącznie dla potrzeb realizacji danego szkolenia. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Oferta szkoleniowa LondonSAM Polska sp. z o.o. jest chroniona prawem autorskim. 

2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim wymaga zgody LondonSAM Polska sp. z o.o. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. LondonSAM Polska sp. z o.o. oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

2. LondonSAM Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

Shopping Cart
Scroll to Top